Enver Paşa Sözleri

Enver Paşa - Beni Napolyon'a benzetiyorlarmış. Kabul etmem! Ben ikinci adam olamam!...

Beni Napolyon'a benzetiyorlarmış. Kabul etmem! Ben ikinci adam olamam!
— Enver Paşa

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon